Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

jnna
4824 1bd5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasignofthemoth signofthemoth
jnna
jnna
1250 efc5
jnna
7487 1df0 500
Reposted fromveridiana veridiana viablackheartgirl blackheartgirl
jnna
4549 ef39 500
Reposted fromseaweed seaweed viamaciekp maciekp
jnna
7227 5199 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viamaciekp maciekp
jnna
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viamaciekp maciekp
jnna
7272 c41d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatitelitury titelitury
jnna
6031 fc6d
Reposted frommartynkowa martynkowa viatitelitury titelitury
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viatitelitury titelitury
jnna
9302 0086 500
jnna
Reposted fromFlau Flau viaeglerion eglerion
jnna
8604 62e4 500
Reposted frompiehus piehus viaklaucimjauci klaucimjauci
jnna
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viaklaucimjauci klaucimjauci
jnna
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viaklaucimjauci klaucimjauci
jnna

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaklaucimjauci klaucimjauci
jnna
5467 a158
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaklaucimjauci klaucimjauci
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl